Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego towaru bez wad.

1. W przypadku, jeśli otrzymany towar jest uszkodzony lub Zamawiający stwierdzi jego wadliwość lub wady jakościowe – produkt zostanie wymieniony bądź kwota zostaje zwrócona na życzenie Klienta. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: info@kreta24.pl lub dodatkowo telefonicznie pod nr telefonu +48 32 231 55 80.


2. W reklamacji należy podać:

• imię i nazwisko Klienta

• dane identyfikujące transakcje (np. numer identyfikujący transakcję, datę złożenia zamówienia, login zarejestrowanego użytkownika, itp.)

• przedmiot reklamacji, okoliczności dotyczące jej zaistnienia, dokumentację zdjęciową

• dane do korespondencji: adres, adres e-mail – umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

5. Klient może żądać naprawy lub wymiany na nowy towar, a także obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna), czyli zwrotu pieniędzy. Sprzedawca może oferować wymianę lub naprawę, ale tylko jeśli nastąpi ona niezwłocznie i nie będzie wiązać się z niedogodnościami.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

7. W przypadku reklamacji i zwrotu towarów, które są wynikiem błędów Guest s.c., firma zwraca koszty przesyłki oraz należności za zamówione produkty. W innych przypadkach firma nie ponosi odpowiedzialności finansowej oraz prawnej za zamówienia dokonane niezgodnie z oczekiwaniami klientów- na skutek ich błędów.

Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu. W tym czasie Klient musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę. W tym przypadku koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od Sprzedawcy do Klienta. 

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli w czasie zawierania umowy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

7. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Ochrona danych osobowych RODO
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Guest s.c. z siedzibą w Gliwicach ul. Moniuszki 12/1.
 
2. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych.


Są to następujące informacje:
 
a.   dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu
b.   dane wysyłkowe
c.   dane księgowe
 
3. Dane Państwa będą przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna- sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno – księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.
 
5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:
- Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Firmy Guest s.c.
- Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe
- Biuro Rachunkowości i Finansów Agnieszka Olbryś ul. Jasna 28 44-100 Gliwice
 
6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.
 
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy info@kreta24.pl lub na adres siedziby: Guest s.c. 44-100 Gliwice ul.Moniuszki 12/1 


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.


10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 
Postanowienia końcowe

1. Sprzedaż produktów przez Guest s.c. odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie przez Klienta zamówienia przez stronę www.kreta24.pl jest równoznaczne z akceptacją zapisów zwartych w Regulaminie oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.

2. Guest s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od momentu umieszczenia jej na stronie sklepu, przy czym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.4.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Załączniki:
Odstąpienie od umowy


1) Adresat Guest s.c. 44-100 Gliwice ul. Moniuszki 12/1
adres e-mail: info@kreta24.pl

2) Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
l Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………

l Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………

l Adres konsumenta(-ów) ………………………………………

l Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

l Data ………………………………………


(*) Niepotrzebne skreślić.


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail: info@kreta24.pl)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl